Prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.

Hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu - odborný garant podujatia
Prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU a UNB, akad. L. Dérera, UNB

„Život je pohyb.“

Osobné údaje

narodený  2. 2. 1955, Bratislava

Vzdelanie a kvalifikácia


1979

ukončenie vysokoškolského štúdia LF UK,  Bratislava s vyznamenanímu


1983

atestácia z chirurgie prvého stupňa


1988

atestácia v odbore úrazová chirurgia


1990

získaná vedecká hodnosť kandidáta lekárskych vied v odbore chirurgia, LF UK, Bratislava


1993

habilitovaný na docenta chirurgie na LF Karlovej univerzity v Prahe


1994

atestácia z chirurgie druhého stupňa


2001

inaugurovaný za profesora chirurgie na LF Masarykovej univerzity Brno


2006

špecializačná skúška z manažmentu a financovania v zdravotníctve

Profesijné zameranie - chirurgia


1979 – 1984

Traumatologická klinika NsP akad. L. Dérera v Bratislave ako sek. lekár


1984 – doteraz

ILF, IVZ, SPAM, SZU


1984 – 1991

odborný asistent Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov na Katedre úrazovej chirurgie ILF v Bratislave


1993 – 2001

docent na Klinike úrazovej chirurgie IVZ, neskôr SPAM


2000 – doteraz

vymenovaný do funkcie hlavného odborníka MZ SR pre odbor úrazovú chirurgiu


2001 – 2004

profesor na Klinike úrazovej chirurgie IVZ


2004 – doteraz

prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB


2005 – doteraz

podpredseda Akreditačnej komisie MZ SR a predseda pracovnej skupiny pre chirurgické disciplíny


2006 – 2009

prodekan FZŠŠ SZU pre postgraduálne vzdelávanie


2010 – 2014

prvý  prorektor a prorektor pre ďalšie vzdelávanie SZU


2014 - doteraz

rektor SZU