1. Registračný poplatok

Na základe registrácie účastníka bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra, ktorú prosíme uhradiť na účet kongresu. Registrácia je dokončená po prijatí registračného poplatku. Pre stanovenie výšky poplatku je rozhodujúci dátum úhrady. Prvý autor prednášky aj posteru je oslobodený od registračného poplatku, ale musí byť riadne prihlásený.

Registračný (konferenčný) poplatok obsahuje:

 • vstup na odborné prednášky,
 • vstup do exhibičných priestorov vystavovateľov,
 • konferenčné materiály – program, zborník abstraktov, potvrdenie o účasti,
 • DPH 20 %.

Registračný poplatok prosíme uhradiť na základe zaslanej zálohovej faktúry.

Typ Registrácia do 23. 01. 2019
platba do 28. 01. 2019
Registrácia po 23. 01. 2019
registrácia na mieste, platba na mieste
Lekár 35 € 40 €
Lekár do 35 rokov 25 € 30 €
Sestra / laborant / technik 10 € 15 €
Študent 5 € 7 €
  Ceny sú uvedené s DPH.

2. Registrácia k pasívnej účasti

(registrácia možná až do realizácie kongresu, POZOR! registrácia po 23. 01. 2019 a registrácia na mieste = vyššia cena registračného poplatku)

Pri registrácii do 23. 01. 2019 nezabudnite zrealizovať platbu do 28. 01. 2019!

Platby zrealizované a pripísané na účet organizátora po 28. 01. 2019 budú vrátené späť na účet platiteľa. Platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Registrácia účastníkov po 23. 01. 2019 bude možná, avšak platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Registračný poplatok prosíme uhradiť na základe zaslanej zálohovej faktúry.
Registrácia v mieste konania kongresu možná!
Za každú zmenu evidovanú po odoslaní registrácie bude účtovaný poplatok 10 €.

Informácia pre lekárov: Registrácia bude elektronická, nutné priniesť si so sebou elektronickú kartu!

3. Storno poplatky

Storno môžu účastníci vykonať nahlásením informácie na mailovú adresu info@popradskedni.sk.
Do 18. 01. 2019 (vrátane) – bez storno poplatku
Od 19. 01. 2019 (vrátane) – 50 % storno poplatok
Od 01. 02. 2019 (vrátane) – 100% storno poplatok

Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky mailom v súlade so storno podmienkami.

4. Registrácia k aktívnej účasti

Prihlášky k aktívnej účasti: 14. 12. 2018
Termín dodania abstraktov: 21. 12. 2018
Prví autori majú hradené: cestu v cene II. tr. rýchlika, konferenčný poplatok, ubytovanie, obedy 8. a 9. 2. 2019, vstup na diskusný večer. Podmienkou je riadne prihlásenie sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára na popradskedni.sk.

Forma prezentácie pri aktívnej účasti:

 • Prednáška trvanie do 10 min.
 • Poster 5 minútová prezentácia pri posteri (5 min. diskusia)
 • Maximálny rozmer posteru je 80 cm (šírka) × 110 cm (výška)
 • Abstrakt bude publikovaný v zborníku vydanom konferenciou (pdf, jpg)
 • E-poster (

Ďalšie pokyny:

 • Formáty videí: WMV, AVI, MPEG alebo DVD (PAL)
 • Formáty prezentácií: MS Power Point (2013, 2010, 2007)
 • Pripojenie vlastného zariadenia: Štandardná VGA prípojka (bez zvukovej linky)
 • Prezentácie môžu byť na zariadení USB, DVD a CD

Informácia pre lekárov: Registrácia bude elektronická, nutné priniesť si so sebou elektronickú kartu!

5. Ubytovanie

Pasívni účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne.
Aktívni účastníci - prví autori majú hradené ubytovanie v hoteli Grand Hotel Bellevue. Podmienkou je riadne prihlásenie sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára na www.popradskedni.sk.

6. Nepeňažné plnenie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7. Zaznamenávanie priebehu podujatia

Organizátor/prevádzkovateľ – Nemocnica Poprad, a. s., so sídlom Banícka 803/28 Poprad, 058 45, IČO: 36513458, si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia V. Popradské lekárske dni 2019 dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Obrazové snímky a obrazovo-zvukové a printové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Nemocnica Poprad, a. s., intranetovej stránke prevádzkovateľa, na stránke popradskedni.sk, v slovenských audiovizuálnych a printových médiách, na stránke SLK, v novinách prevádzkovateľa, v propagačných materiáloch prevádzkovateľa a budú uchovávané po dobu 3 rokov.